Likvidácia azbestu a eternitu na strechách

Najzákladnejším princípom odbornej likvidácie azbestu v stenách a eternitových strechách je zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do voľného ovzdušia. Jedná sa o veľmi žiadanú formu likvidácie azbestu. 

V žiadnom prípade Vám neodporúčame odstraňovať azbest zo strešných krytín, či stien svojpomocne! Jedná sa o veľmi nezodpovedný a nebezpečný postup, pri ktorom dochádza k rozptýleniu mikroskopických vlákien azbestu do ovzdušia. Následne sme vystavení veľkému riziku vdýchnutia týchto vlákien, ktoré sú pre naše zdravie vysoko škodlivé. O azbeste je totiž známe, že je to silno karcinogénna látka. Žiaľ, v tomto prípade nám nepomôže ani samočistiaci efekt pľúc a náš organizmus sa odkašliavaním nedokáže prachu zbaviť. Dlhodobým účinkom azbestových vlákien na ľudský organizmus následne vznikajú nebezpečné ochorenia.

Naša spoločnosť má všetky potrebné certifikáty, povolenia a adekvátnu kvalifikáciu na demontáž azbestu a materiálov, ktoré ho obsahujú. Stačí, keď nás kontaktujete a všetko potrebné spravíme my za Vás!

Cena: 7 eur/stena; 8,5 eur/strecha
Výsledná cena odstránenia azbestu je v prípade každej zákazky individuálna, vplýva na ňu niekoľko faktorov. Medzi nimi sú napríklad nutnosť stavby lešenia, sklon strechy, výška podašia, dostupnosť na miesto likvidácie a iné.

Ako prebieha odstránenie azbestu v stenách/strešných krytinách?

  • Vypracovanie plánu práce likvidácie materiálov s obsahom azbestu.
  • Zabezpečenie povolenia likvidácie azbestového nebezpečenstva - povolenie od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva na demontáž a likvidáciu azbestu z krytín, striech a povolenie od Odboru Starostlivosti o Životné Prostredie pre manipuláciu s odpadmi na krytinách, strechách.
  • Vytvorenie kontrolovaného pásma v okolí miesta likvidácie, teda oddelenie pracoviska od vonkajšieho priestoru. Tým zabránime šíreniu azbestového prachu do ovzdušia. Prístup do týchto priestorov majú len oprávnené osoby.
  • Stabilizácia azbestu certifikovaným prípravkom 'A penetratiom power' alebo iným, ktorý zabraňuje šíreniu častíc azbestu do vzduchu.
  • Demontáž eternitovej strešnej krytiny. Odstránený materiál zabalíme do hermeticky uzavretých balíkov s označením nebezpečného odpadu.
  • Nasleduje dekontaminácia prostredia - vysávanie konštrukcií od azbestového prachu.
  • Zabezpečíme kontrolné meranie okolia steny/strešnej krytiny na zistenie azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva.
  • Transport stabilizovaného materiálu na skládku nebezpečného odpadu.
  • Odovzdanie dekontaminovaného prostredia s dokumentáciou.

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email